Национална Олимпиада по Биология и Здравно Образование на България
Вече има качени тестовете от областните кръгове за последните 4 години. От менюто>>Национални>> Избираш година>> Тестове!!!
Здравей, след регистрация всеки ученик, може да изпробва знанията си с тест, в секция задачи >> Реши тест от задачи!!!
Всички новини

Областен кръг на олимпиадата по Биология и ЗО ще се проведе на 09.03.2014 г.

Провежда се по график, определен от МОН в Заповед No РД 09-1433/17.10.2013 г.

Времетраенето е 4 (четири) астрономически часа.

Участват ученици от VІІ до ХІІ клас включително, разпределени в четири групи:

 

• първа група – ученици, изучаващи през настоящата учебна година учебното съдържание за VІІ клас;

• втора група – ученици, изучаващи през настоящата учебна година учебното съдържание за VІІІ клас;

• трета група – ученици, изучаващи през настоящата учебна година учебното съдържание за ІХ клас;

• четвърта група – ученици, изучаващи през настоящата учебна година учебното съдържание за Х, ХI или ХІI клас.

 

Ако ученик заяви желание, той може да участва не в своята, а в следващата възрастова група.

Заявката се подава в писмен вид до съответния учител, с копие до експерта в РИО.

Темата за всяка група е различна. Включва тестови задачи, които се съставят на основата на

учебното съдържание от задължителната и профилираната подготовка по човекът и природата

(биологичната част) и по биология и здравно образование, както следва:

 

• за учениците от първа група: учебното съдържание от V–VІІ клас;

• за учениците от втора група: учебното съдържание от V–VІІІ клас;

• за учениците от трета група: учебното съдържание от V–ІХ клас;

• за учениците от четвърта група: учебното съдържание от V–ХІІ клас.

 

Ако ученик заяви желание, той може да участва не в своята, а в следващата възрастова група. Заявката се подава в писмен вид до съответния експерт в РИО.

Въпроси, възникнали по време на олимпиадата, отнасящи се до темите, се решават на място от Областната комисия, утвърдена със заповед на началника на РИО. Ако решението на комисията води до промени (технически или фактически) в условията на задачите, своевременно се информират всички участващи ученици и се съставя протокол, който се изпраща в МОМН заедно с протоколите от областния кръг и писмените работи на учениците, предложени за участие в националния кръг.

Темите, както и критериите за проверка и оценка, се определят от Национална комисия, утвърдена със заповед на министъра на образованието, младежта и науката.

Проверката и оценката се извършва от Областна комисия, определена от началника на РИО. Писмените работи са анонимни. Комисията работи в областния град под контрола на експерта по природни науки и екология от РИО или друг експерт от РИО, определен от началника на РИО. При проверката и оценката всеки от двамата проверители (членове на Областната комисия) е длъжен да провери и оцени всяка задача, като изпише броя на точките на празното поле вдясно от задачата. В края на теста трябва да бъдат записани общият брой точки от всички задачи, както и

името, фамилията и подписът на всеки от проверителите. Ако в писмената работа на един ученик са налице корекции в отговорите на 20% или повече от 20% от задачите, то крайният брой точки за целия тест е 0 (нула). При всяко различие в оценката между двамата проверители писмената работа се проверява от арбитър. Оценката на арбитъра е окончателна. Писмените работи на учениците, които се предлагат за участие в националния кръг, трябва да са:

 

• с резултат не по-нисък от 60 % от максималния;

• оригинални (не копия);

• подписани от проверителите и от експерт в РИО;

• своевременно изпратени в МОМН, съгласно Заповед No РД 09-1433/17.10.2013 г.;

 


Николай Добрев - aдмин almost 5 years


тази страница е видяна 816 пъти до сега.

Сподели в facebook


Харесай сайта в facebook
Полезни линкове към сайтовете на:

Logosroopn Logofab Logomon Logoibo2014 Logoibo2013 Logoibo Logo1000stipendii Logodberbatov Logoevrika Logoamfb Logobiotur Logobf Logonpmg Logoquestion За въпроси, идеи, мнения и коментари може да ни пишете на biologybg@gmail.com!!!

Ⓒ Copyright 2014 Национална Олимпиада по Биология и Здравно Образование

Изработка и поддръжка на сайта: Николай Добрев Албена Йорданова

За изработването на сайта са използвани: