Национална Олимпиада по Биология и Здравно Образование Русе - 2012
Вече има качени тестовете от областните кръгове за последните 4 години. От менюто>>Национални>> Избираш година>> Тестове!!!
Здравей, след регистрация всеки ученик, може да изпробва знанията си с тест, в секция задачи >> Реши тест от задачи!!!

Национална Олимпиада по Биология Русе - 2012

За ХХXVII-ми пореден път Министерство на образованието организира национална олимпиада по биология и здравно образование, която ще се проведе от 10 до 11 април 2012 година, съгласно графика за провеждане на ученически олимпиади и национални състезания.

Тази учебна година домакин на олимпиадата е Математическа гимназия "Баба Тонка" – Русе.

Училището има създадени и доказани традиции в изучаването на учебния предмет „биология и здравно образование”.

В училищния „Екоклуб” се развиват и представят теми, представляващи интерес и допринасящи за формиране на екологично поведение у младите хора.

 Р Е Г Л А М Е Н Т

ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ

НА ОЛИМПИАДАТА ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2011–2012 ГОДИНА

 

Олимпиадата по биология и здравно образование се организира и провежда в съответствие със Заповед № РД 09-1738/24.11.2011 г. на министъра на образованието, младежта и науката. Настоящият регламент има за цел да допълни и конкретизира информацията, свързана със спецификата на олимпиадата по биология и здравно образование.

 

Общински кръг

Провежда се по график, определен от регионалните инспекторати по образование (РИО) в съответствие със Заповед № РД 09-1738/24.11.2011 г.

Участват ученици от VІІ до ХІІ клас включително, разпределени в четири групи:

• първа група – ученици, изучаващи през настоящата учебна година учебното съдържание за VІІ клас;

• втора група – ученици, изучаващи през настоящата учебна година учебното съдържание за VІІІ клас;

• трета група – ученици, изучаващи през настоящата учебна година учебното съдържание за ІХ клас;

• четвърта група – ученици, изучаващи през настоящата учебна година учебното съдържание за Х, ХI или ХІI клас.

Учениците от VІІІ клас на профилираните гимназии и профилираните паралелки в гимназии и СОУ с интензивно изучаване на чужд език се състезават в първа група.

Ако ученик заяви желание, той може да участва не в своята, а в следващата възрастова група.

Заявката се подава в писмен вид до съответния учител.

Темата за всяка група е различна. Включва тестови задачи, които се съставят на основата на

учебното съдържание от задължителната подготовка по човекът и природата (биологичната част) и

задължителната и профилираната подготовка по биология и здравно образование, както следва:

• за учениците от първа група: учебното съдържание от V–VІІ клас;

• за учениците от втора група: учебното съдържание от V–VІІІ клас;

• за учениците от трета група: учебното съдържание от V–ІХ клас;

• за учениците от четвърта група: учебното съдържание от V–ХІІ клас.

Темите, както и критериите за проверка и оценка, се определят от експертите в РИО.

 

Областен кръг

Провежда се по график, определен от МОМН в Заповед № РД 09-1738/24.11.2011 г.

Участват ученици от VІІ до ХІІ клас включително, разпределени в четири групи:

• първа група – ученици, изучаващи през настоящата учебна година учебното съдържание за VІІ клас;

• втора група – ученици, изучаващи през настоящата учебна година учебното съдържание за VІІІ клас;

• трета група – ученици, изучаващи през настоящата учебна година учебното съдържание за ІХ клас;

• четвърта група – ученици, изучаващи през настоящата учебна година учебното съдържание за Х, ХI или ХІI клас.

Темата за всяка група е различна. Включва тестови задачи, които се съставят на основата на учебното съдържание от задължителната и профилираната подготовка по човекът и природата (биологичната част) и по биология и здравно образование, както следва:

• за учениците от първа група: учебното съдържание от V–VІІ клас;

• за учениците от втора група: учебното съдържание от V–VІІІ клас;

• за учениците от трета група: учебното съдържание от V–ІХ клас;

• за учениците от четвърта група: учебното съдържание от V–ХІІ клас.

Ако ученик заяви желание, той може да участва не в своята, а в следващата възрастова група.

Заявката се подава в писмен вид до съответния експерт в РИО.

Темите, както и критериите за проверка и оценка, се определят от Национална комисия, утвърдена със заповед на министъра на образованието, младежта и науката.

Въпроси, възникнали по време на състезанието, отнасящи се до темите, се решават на място от Областната комисия, утвърдена със заповед на началника на РИО. Ако решението на комисията води до промени (технически или фактически) в условията на задачите, своевременно се информират всички участващи ученици и се съставя протокол, който се изпраща в МОМН заедно с протоколите от областния кръг и писмените работи на учениците, предложени за участие в националния кръг.

При проверката и оценката всеки от двамата проверители (членове на Областната комисия) е длъжен да провери и оцени всяка задача, като изпише броя на точките на празното поле вдясно от задачата. В края на теста трябва да бъдат записани общият брой точки от всички задачи, както и името, фамилията и подписът на всеки от проверителите. При всяко различие в оценката между двамата проверители писмената работа се проверява от арбитър. Оценката на арбитъра е окончателна.

Писмените работи на учениците, които се предлагат за участие в националния кръг, трябва да бъдат подписани освен от проверителите и от експерт в РИО.

 

Национален кръг

Провежда се по график, определен от МОМН в Заповед № РД 09-1738/24.11.2011 г.

До участие в този кръг се допускат до 120 (сто и двадесет) ученици в две групи, както следва:

• І група: 60 ученика, изучаващи през настоящата учебна година учебното съдържание за VІІ

или за VІІІ клас;

• ІІ група: 60 ученици, от които 5–10 ученици, изучаващи през настоящата учебна година учебното съдържание за ІХ клас и 50–55 ученици изучаващи през настоящата учебна година учебното съдържание за Х–ХІІ клас.

Учениците от VІІІ клас на профилираните гимназии и профилираните паралелки в гимназии и СОУ с интензивно изучаване на чужд език се състезават в първа група.

Ако ученик заяви желание, той може да участва не в своята, а в следващата възрастова група. Заявката се подава в писмен вид до съответния експерт в МОМН.

Участниците в националния кръг се определят след арбитраж на писмените работи от областния кръг. Арбитражът се извършва от Националната комисия.

Националният кръг включва два етапа, които се провеждат в два последователни дни. Първият етап се състои в решаване на тест от теоретични задачи, а вторият – в решаване на практически задачи.

Теоретичните и практическите задачи, както и критериите за проверка и оценка се разработват от Националната комисия.

За І група:

Всички ученици в тази група се състезават върху един и същ теоретичен тест, който включва задачи от следните области на биологичното знание:

• структура и жизнени процеси при едноклетъчните и многоклетъчните организми и при човека;

• произход, еволюция и класификация на организмите;

• биоразнообразие;

• здравни и екологични познания.

Съдържанието на практическите задачи е от следните области на биологичното знание:

• анатомия, физиология и биоразнообразие на растенията;

• анатомия, физиология и биоразнообразие на животните;

• анатомия, физиология и хигиена на човека.

За решаване на практическите задачи е необходимо учениците да притежават умения за: събиране на данни, наблюдение, микроскопиране, измерване, изчисления, класификация,откриване на взаимовръзки, анализ на данни, представени графично, таблично или на схема, и техния трансфер, прилагане на дихотомични ключове за определяне до клас, разред или семейство, изготвяне на временни микроскопски препарати, отпрепариране и дисекция на растителни и животински тъкани и органи, статистическа обработка на резултати.

За ІІ група:

Всички ученици в тази група се състезават върху един и същ теоретичен тест. Тестът включва задачи от следните области на биологичното знание:

• биоорганични молекули – видове, структура и свойства;

• надмолекулни комплекси;

• прокариоти – морфология, метаболизъм, значение за природата и за човека;

• еукариотна клетка – морфология, метаболизъм, мембранен транспорт, клетъчно делене;

• тъкани – морфология и функции;

• растения, гъби, животни – устройство, жизнени процеси, класификация, биоразнообразие;

• анатомия и физиология на човека;

• антропогенеза;

• здравни познания за човешкия организъм;

• наследственост и изменчивост на организмите;  

• онтогенеза и филогенеза;

• популация, биоценоза, екосистема и биосфера – структура и динамика;

• биотехнологични процеси – приложение в медицината и в промишлеността;

• взаимодействие човек–природа.

Практическите задачи включват задачи от следните области на биологичното знание:

• клетъчна и тъканна биология;

• биохимия;

• генетика;

• анатомия, физиология и биоразнообразие на растенията и на животните;

• анатомия, физиология и хигиена на човека.

За решаване на практическите задачи е необходимо учениците да притежават умения за: събиране на данни, наблюдение, микроскопиране, измерване, изчисления, класификация, откриване на взаимовръзки, анализ на данни, представени графично, таблично или на схема и техния трансфер, доказване на хипотези, обобщаване на резултати и формулиране на изводи, прилагане на дихотомични ключове за определяне до клас, разред или семейство, отпрепариране и дисекция на растителни и животински тъкани и органи, изготвяне на временни, полутрайни и трайни микроскопски препарати, експериментална работа в лабораторни условия, статистическа обработка на резултати.

Писмените работи се проверяват и оценяват от двама проверители – членове на Националната комисия. При всяко различие в оценката между двамата проверители писмената работа се проверява от арбитър. Оценката на арбитъра е окончателна.

Класирането е по групи – І и ІІ група.

На участниците във ІІ група (ІХ–ХІІ клас) Националната комисия определя оценки, както следва:

• отличен (6) на ученика, класиран на първо място на националния кръг на олимпиадата, и на учениците, получили не по-малко от 90% от средния брой точки на първите трима;

• отличен (5,75) на учениците, получили от 80% (включително) до 89% (включително) от средния брой точки на първите трима;

• отличен (5,50) на учениците, получили от 75% до 79% (включително) от средния брой точки на първите трима;

• много добър (5,25) на учениците, получили от 70% до 74% (включително) от средния брой точки на първите трима;

• много добър (5,00) на учениците, получили от 65% до 69% (включително) от средния брой точки на първите трима;

• много добър (4,75) на учениците, получили от 60% до 64% (включително) от средния брой точки на първите трима;  4

• много добър (4, 50) на учениците, получили от 55% до 59% (включително) от средния брой точки на първите трима.

 

Международна олимпиада по биология (м. юли 2012 г., Сингапур)

Отборът за участие в международната олимпиада по биология (МОБ) се състои от четирима ученици. Те се определят по следния начин:

Десет ученици, класирани на първите места на националния кръг на олимпиадата във ІІ група (ІХ–ХІІ клас), формират разширен национален отбор. Този отбор се подготвя по програма и от преподаватели, определени от Националната комисия.Съобразно изискванията на МОБ подготовката включва и теми, които надграждат профилираната подготовка в българското училище. По решение на Националната комисия в подготовката могат да участват допълнително още двама ученици, без право на класиране за международната олимпиада и при следните условия: да са на възраст не повече от 15 г. и да имат най-добър резултат от националния кръг спрямо другите състезатели на същата възраст. В края на подготовката се провеждат писмени и практически изпити, подготвени от Националната комисия и съобразени с изискванията на МОБ. Учениците, класирани на първите четири места, формират националния отбор за международната олимпиада.

Отборът участва в МОБ при осигурено финансиране в съответствие със Заповед № РД 09-

1738/24.11.2011 г.

ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА XXXVІІ НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

РУСЕ, 09 – 11.04.2012 г.

 

 

 

09 АПРИЛ 2012 г. (понеделник)

Час

Дейности

Място на провеждане

12:00 -17:00

Настаняване и регистрация на участниците

Хотел „Рига"

17:30 -18:30

Тържествено откриване на XXXVІI Национална олимпиада по биология и здравно образование.

Пленарна зала на Община Русе

18:45 -19:30

Техническа конференция

Зала 2 на хотел „Рига"

19:30-24:00

Официална вечеря

ресторант „Механата" на хотел „Рига”

10 АПРИЛ 2012 г. (вторник)

от06:30

Закуска

Хотел „Рига”

07:30 - 08:00

Настаняване на учениците по зали

МГ„Баба Тонка”

08:00 -12:00

Първа част на олимпиадата - теоретични задачи

МГ„Баба Тонка”

10:30 -12:00

Среща на авторите на задачи с ръководителите

 Аулата на МГ„Баба Тонка”

13:00 -14:00

Обяд

Хотел „Рига”

15:00 - 17:00

Разходка и посещение на Регионален исторически музей Русе

Паркинга на хотел „Рига"

19:00 -21:00

Вечеря

Хотел „Рига”

11 АПРИЛ 2012 г. (сряда)

от06:30

Закуска

Хотел „Рига”

07:30 - 08:00

Настаняване на учениците по зали

МГ„Баба Тонка”

08:00-11:00

Втора част на олимпиадата - практически задачи

МГ„Баба Тонка”

12:30 -13:30

Обяд

Хотел „Рига”

14:30 -15:30

Посещение на арт-работилница и изработване на триизмерни декоративни птици, линогравюра, изработване на ръчна хартия

Офисът на БДЗП – клан Русе, намиращ се на ул. „Княжеска” - № 37

16:00 -17:00

Презентация на природозащитните дейности на БДЗП и интерактивни занимателни игри

Аулата на МГ„Баба Тонка”

19:00

Обявяване на резултатите. Награждаване на победителите. Закриване на XXXVIІ Национална олимпиада по биология и здравно образование

Зала -1 на хотел „Рига”

20.00 - 22.00

Дискотека за ученици

Нощен бар „Enjoy” -  хотел „Рига”

 

 

Списък и разпределение на регистрираните ученици в I възрастова група

Населено място

Училище

Име, презиме и фамилия

Клас

№стаяв МГ

1

Благоевград

ІІІ ОУ ”Димитър Талев”

Снежана Любомирова Гаврилова

VІІ

52

2

Благоевград

СОУЧЕ ”Св. КлиментОхридски”

Жана Радославова Исидорова

IX

57

3

гр. Кресна

СОУ ”Св. Паисий Хилендарски”

Емануела Георгиева Колева

VІІ

56

4

Карнобат

ОУ "Хр. Смирненски"

Бетина Стоянова Петкова

VІІІ

52

5

Карнобат

ОУ "Хр. Смирненски"

Жени Манолинова Влахова

VІІІ

57

6

Карнобат

ОУ "Хр. Смирненски"

Иван Павлинов Стоянов

VІІ

57

7

Бургас

ПМГ

Мария Димитрова Панделиева

IX

51

8

Бургас

ПМГ

Петър Желев Парушев

IX

56

9

В.Търново

ПМГ "В. Друмев"

Антон Антонов Жеков

ІХ

56

10

В.Търново

ПМГ "В. Друмев"

Кирил Кирилов Станчев

ІХ

52

11

В.Търново

ПМГ "В. Друмев"

Михаела Иванова Градинарова

ІХ

51

12

Варна

I ЕГ

Стефана Иванова Германова

IX

57

13

Варна

IV ЕГ ”Фр. Жолио-Кюри”

Снежина Стоянова Димитрова

IX

52

14

Видин

ПМГ "Екзарх Антим I"

Борислав Димитров Борисов

IX

57

15

Видин

ПМГ "Екзарх Антим I"

Вероника Юлианова Младенова

IX

51

16

Видин

ПМГ "Екзарх Антим I"

Калина Александрова Гергова

IX

56

17

Враца

ПМГ “Акад. Иван Ценов“

Анна Даниелова Попова

ІХ

57

18

Враца

ПМГ “Акад. Иван Ценов“

Биляна Николаева Белянова

ІХ

56

19

Враца

ПМГ “Акад. Иван Ценов“

Виктория Асенова Величкова

ІХ

56

20

Враца

ПМГ “Акад. Иван Ценов“

Виктория Мирославова Алипиева

VІІІ

56

21

Враца

ПМГ “Акад. Иван Ценов“

Елена Георгиева Узунова

ІХ

52

22

Враца

ПМГ “Акад. Иван Ценов“

Елена Калинова Владинова

ІХ

51

23

Враца

ПМГ “Акад. Иван Ценов“

Ирена Сергеева Василева

ІХ

51

24

Враца

ПМГ “Акад. Иван Ценов“

Лора Евгениева Якимова

ІХ

52

25

Враца

ПМГ “Акад. Иван Ценов“

Никол Николаева Горанова

ІХ

57

26

Габрово

ОУ "Св. св. Кирил и Методий"

Таня Стефанова Христова

VІІ

51

27

Габрово

ПМГ "Акад. Иван Гюзелев"

Никол Ивова Генковска

VІІ

52

28

Габрово

ПМГ "Акад. Иван Гюзелев"

Христина Максимова Христова

VІІ

57

29

Габрово

ПМГ "Акад. Иван Гюзелев"

Николай Валентинов Кулев

IX

56

30

Добрич

ЕГ „Гео Милев”

Константин ХристовКонстантинов

ІХ

51

31

Крумовград 

СОУ "Васил Левски"

Станислава Атанасова Чотрова

VІІ

52

32

Кърджали

СОУ "Отец Паисий"

Йоана Веселинова Иванова

VІІ

57

33

Кюстендил

ПМГ "Проф. Емануил Иванов"

Лъчезар Василев Станчев

IX

56

34

Плевен

МГ "Гео Милев"

Ванин Светославов Нейков

VIII

52

35

Плевен

МГ ”Гео Милев”

Вивиан Олегова Цветкова

ІХ

56

36

Плевен

МГ ”Гео Милев”

Кристиян Красимиров Георгиев

ІХ

51

37

Пловдив

ОУ "Душо Хаджидеков"

Павел Цветанов Павлов

VІІ

51

38

Разград

ОУ "Васил Левски"

Ива Ивелинова Белчева

VІІ

52

39

Разград

ПМГ "Акад. Никола Обрешков"

Ива Цветанова Андреева

VІІІ

57

40

Силистра

ПМГ "Св. Кл. Охридски"

Десислава Росенова Докова

ІХ

52

41

Силистра

ПМГ "Св. Кл. Охридски"

Нели Станиславова Стоянова

VІІІ

57

42

Сливен

ПМГ „Добри Чинтулов”

Марина Красимирова Димитрова

VІІ

56

43

София

104. ОУ

Весела Петрова Пенчева

VІІ

51

44

София

134. СОУ

Мария Петрова Карабоева

VІІ

57

45

София

32. СОУ

Благой Георгиев Младенов

VІІ

56

46

София

НПМГ

Валери Маринов Бенкин

VІІІ

52

47

София

НПМГ

Мариана Александрова Младенова

ІХ

51

48

София

НПМГ

Нери Сребринова Калфова

ІХ

57

49

София

НПМГ

Пенчо Бойков Бейков

ІХ

56

50

София

НПМГ

Теодор Иванов Трифонов

ІХ

57

51

София

НПМГ

Яна Илиянова Стоянчева

ІХ

52

52

София

НУТИ

Моника Антониова Есова

VІІ

51

53

София

СМГ

Габриела Христова Христова

VІІ

52

54

Казанлък

ОУ „Мати Болгария”

Елена Костова Лолова

VІІ

51

55

Казанлък

ОУ „Мати Болгария”

Иван Стефанов Кючуков

VІІ

56

56

Хасково

СОУ "Св. Паисий Хилендарски"

Юскан Иляз Дурмуш

VІІ

56

57

Шумен

ПМГ „Нанчо Попович”

Георги Анри Миленов

51

58

Ямбол

МГ “Атанас Радев”

Ивяна Станева Иванова

VІІІ

52

59

Ямбол

МГ “Атанас Радев”

Ралица Спасова Тонева

VІІІ

57

60

Ямбол

МГ “Атанас Радев”

Симона Свиленова Стоилова

VІІІ

51

 

Списък и разпределение на регистрираните ученици във II възрастова група

Населено място

Училище

Име, презиме и фамилия

Клас

№стая в МГ

1

Благоевград

ПМГ ”Акад. С. П. Корольов”

Димитър Методиев Димитров

ХІІ

54

2

Благоевград

ПМГ ”Акад. С. П. Корольов”

Ива Георгиева Политова

ХІІ

55

3

Благоевград

ПМГ ”Акад. С. П. Корольов”

Петя Василева Груйчева

ХІІ

45

4

Благоевград

ПМГ ”Акад. С. П. Корольов”

Венета Валериева Димитрова

ХІІ

50

5

Благоевград

СОУИЧЕ "Св. Кл. Охридски"

Александър АлександърШлюкарски

Х

50

6

Бургас

ПМГ "Акад. Н. Обрешков"

Георги Иванов Чатов

ХІІ

45

7

Карнобат

СОУ "Св. св. Кирил и Методий"

Борис Великов Динков

ІХ

55

8

В.Търново

ПМГ "В. Друмев"

Георги Добромиров Кафадаров

ХІІ

55

9

Враца

ПМГ “Акад. Иван Ценов“

Кристина Валериева Кръстева

Х

54

10

Габрово

ПМГ "Акад. Иван Гюзелев"

Кристиана Христова Татарова

ХІІ

50

11

Габрово

ПМГ "Акад. Иван Гюзелев"

Марчело Тихомиров Мичев

ХІІ

45

12

Габрово

ПМГ "Акад. Иван Гюзелев"

Мимоза Йовчева Йовчева

ХІІ

54

13

Добрич

ПГТ „Пейо Яворов“

Ивета Златозарева Добрева

ХІ

45

14

Кюстендил

ПМГ "Проф. Емануил Иванов"

Милен Божидаров Лазов

ХІ

55

15

Монтана

ПМГ "Св. Кл. Охридски"

Марио Цветанов Борисов

XII

50

16

Плевен

МГ ”Гео Милев”

Виктор Владимиров Ненчев

ХІ

54

17

Плевен

МГ ”Гео Милев”

Димитър Емануилов Манойлов

Х

54

18

Плевен

МГ ”Гео Милев”

Михаил Димитров Георгиев

ХІІ

50

19

Плевен

МГ ”Гео Милев”

Моника Илиева Балджева

ХІ

50

20

Плевен

МГ ”Гео Милев”

Никол Николаева Богданова

ХІІ

55

21

Плевен

МГ ”ГеоМилев”

Виктория Георгиева Станчева

ХІІ

45

22

Плевен

МГ”Гео Милев”

Владимир Пламенов Милов

ХІІ

54

23

Никопол

СОУ "Хр. Ботев"

Венелина Валентинова Гандилева

ХІ

45

24

Пловдив

ЕГ „Пловдив”

Марин Владимиров Канарев

ХІІ

54

25

Силистра

ПМГ "Св. Кл. Охридски"

Ивайло Ивайлов Иванов

ХІ

50

26

Силистра

ПМГ "Св. Кл. Охридски"

Йозлем Али Назиф

ХІІ

45

27

Тутракан

СОУ "Й. Йовков"

Мария Емилиянова Христова

ХІ

55

28

Сливен

ПМГ „Добри Чинтулов”

Димитър Веселинов Василев

ХІІ

50

29

Сливен

ПМГ „Добри Чинтулов”

Петър Антоан Каразапрянов

ХІІ

45

30

София

1. АЕГ

Йоанна Райчева Караколова

Х

54

31

София

1. АЕГ

Михаела Николаева Дерменджиева

ХІ

55

32

София

9. ФЕГ

Борислава Божидарова Савчева

ХІІ

50

33

София

9. ФЕГ

Елена Николаева Николова

ХІІ

45

34

София

9. ФЕГ

Кирил Светославов Ваташки

ХІІ

50

35

София

9. ФЕГ

Радостина Веселинова Василева

ХІ

55

36

София

НПМГ

Ангел Георгиев Механджийски

ХІ

55

37

София

НПМГ

Ангелина Василева Банковска

ХІ

50

38

София

НПМГ

Антъни Пламенов Гладишевски

Х

55

39

София

НПМГ

Емилия Емилиянова Таскова

Х

54

40

София

НПМГ

Златина Валентинова Дойнова

ХІІ

50

41

София

НПМГ

Зорница  Сашова  Петрова

ХІI

55

42

София

НПМГ

Илиян Георгиев Трифонов

ХІ

54

43

София

НПМГ

Илиян Деклан Маккан

Х

54

44

София

НПМГ

Катерина Здравкова Серафимова

ХІ

45

45

София

НПМГ

Лазар Георгиев Митров

ХІ

45

46

София

НПМГ

Лилия Венциславова Петрова

ХІ

50

47

София

НПМГ

Николет Ангелова Иванова

ХІІ

55

48

София

НПМГ

Петър Василев Кръстев

Х

45

49

София

НПМГ

Христина Христова Христова

ХІІ

54

50

София

НПМГ

Христо Георгиев Рашеев

ХІІ

45

51

София

НУКК

Анелия Николаева Кузева

ХІІ

54

52

София

НУКК

Мартин Стоянов Пенчев

ХІ

45

53

Казанлък

ПМГ „Никола Обрешков”

Виолета Бориславова Кънева

ХІІ

54

54

Казанлък

ПМГ „Никола Обрешков”

Деница Филчева Трендафилова

ХІІ

55

55

Казанлък

ПМГ „Никола Обрешков”

Катерина Маринова Найденова

Х

55

56

Казанлък

ПМГ „Никола Обрешков”

Любомира Сергеева Сярова

ХІІ

45

57

Казанлък

ПМГ „Никола Обрешков”

Мирела Росен Писарова

ХІІ

50

58

Попово

Гимназия „Христо Ботев”

Ради Атанасов Атанасов

ХІІ

50

59

Ямбол

МГ “Атанас Радев”

Магдалена Иванова Стоянова

ХІІ

45

60

Ямбол

МГ “Атанас Радев”

Велина Александрова Стойкова

ХІІ

55

61

Ямбол

МГ “Атанас Радев”

Красен Спасов Тонев

ХІІ

54

62

Ямбол

МГ “Атанас Радев”

Кристина Христова Ботева

ХІІ

50

 

Позиция Година Имена Училище Населено място Оценка
1 2012 Виктория Георгиева Станчева МГ ”Гео Милев”  Плевен Отличен 6.00
2 2012 Владимир Пламенов Милов МГ ”Гео Милев”  Плевен Отличен 6.00
3 2012 Петър Антоан Каразапрянов ПМГ „Добри Чинтулов” Сливен Отличен 6.00
4 2012 Ангелина Василева Банковска НПМГ “Акад. Любомир Чакалов” София Отличен 5.75
5 2012 Ивайло Ивайлов Иванов ПМГ ”Св. Климент Охридски” Силистра Отличен 5.75
6 2012 Христина Христова Христова НПМГ ”Акад. Любомир Чакалов” София Отличен 5.75
7 2012 Лазар Георгиев Митров НПМГ ”Акад. Любомир Чакалов” София Отличен 5.75
8 2012 Илиян Деклан МакКан НПМГ ”Акад. Любомир Чакалов” София Отличен 5.50
9 2012 Мартин Стоянов Пенчев НУКК с Италиански лицей София Отличен 5.50
10 2012 Ангел Георгиев Механджийски НПМГ ”Акад. Любомир Чакалов” София Отличен 5.50
11 2012 Никол Николаева Богданова МГ ”Гео Милев”  Плевен Отличен 5.50
12 2012 Кирил Светославов Ваташки 9. ФЕГ ”Алфонс дьо Ломартин” София Отличен 5.50
13 2012 Велина Александрова Стойкова МГ “Атанас Радев”  Ямбол  Отличен 5.50
14 2012 Борис Великов Динков СОУ ”Св. св. Кирил и Методий” Карнобат Отличен 5.50
15 2012 Георги Иванов Чатов ПМГ ”Акад. Никола Обрешков” Бургас Отличен 5.50
16 2012 Катерина Здравкова Серафимова НПМГ ”Акад. Любомир Чакалов” София Отличен 5.50
17 2012 Димитър Емануилов Манойлов  МГ ”Гео Милев”  Плевен Отличен 5.50
18 2012 Антъни Пламенов Гладишевски НПМГ ”Акад. Любомир Чакалов” София Мн. добър 5.25
19 2012 Елена Николаева Николова 9. ФЕГ ”Алфонс дьо Ломартин” София Мн. добър 5.25
20 2012 Лилия Венциславова Петрова НПМГ ”Акад. Любомир Чакалов” София Мн. добър 5.25
21 2012 Николет Ангелова Иванова НПМГ ”Акад. Любомир Чакалов” София Мн. добър 5.25
22 2012 Любомира Сергеева Сярова ПМГ „Никола Обрешков” Казанлък Мн. добър 5.25
23 2012 Йоанна Райчева Караколова 1. АЕГ София Мн. добър 5.25
24 2012 Мария Емилиянова Христова СОУ ”Йордан Йовков” Тутракан Мн. добър 5.25
25 2012 Емилия Емилиянова Таскова НПМГ ”Акад. Любомир Чакалов” София Мн. добър 5.25
26 2012 Моника Илиева Балджева МГ ”Гео Милев”  Плевен Мн. добър 5.25
27 2012 Златина Валентинова Дойнова НПМГ ”Акад. Любомир Чакалов” София Мн. добър 5.25
28 2012 Магдалена Иванова Стоянова МГ “Атанас Радев” Ямбол  Мн. добър 5.25
29 2012 Виктор Владимиров Ненчев МГ ”Гео Милев”  Плевен Мн. добър 5.00
30 2012 Красен Спасов Тонев МГ “Атанас Радев”  Ямбол  Мн. добър 5.00
31 2012 Георги Добромиров Кафадаров ПМГ ”Васил Друмев” В.Търново Мн. добър 5.00
32 2012 Кристина Валериева Кръстева ПМГ “Акад. Иван Ценов“ Враца Мн. добър 5.00
33 2012 Илиян Георгиев Трифонов НПМГ ”Акад. Любомир Чакалов” София Мн. добър 5.00
34 2012 Марио Цветанов Борисов ПМГ ”Св. Климент Охридски” Монтана Мн. добър 5.00
35 2012 Радостина Веселинова Василева 9. ФЕГ ”Алфонс дьо Ломартин” София Мн. добър 5.00
36 2012 Анелия Николаева Кузева НУКК с Италиански лицей София Мн. добър 5.00
37 2012 Марчело Тихомиров Мичев ПМГ ”Акад. Иван Гюзелев” Габрово Мн. добър 5.00
38 2012 Зорница  Сашова  Петрова НПМГ ”Акад. Любомир Чакалов” София Мн. добър 5.00
39 2012 Виолета Бориславова Кънева ПМГ „Никола Обрешков” Казанлък Мн. добър 5.00
40 2012 Милен Божидаров Лазов ПМГ ”Проф. Емануил Иванов” Кюстендил Мн. добър 5.00
41 2012 Кристина Христова Ботева МГ “Атанас Радев”  Ямбол  Мн. добър 5.00
42 2012 Мимоза Йовчева Йовчева ПМГ ”Акад. Иван Гюзелев” Габрово Мн. добър 5.00
43 2012 Александър Александров Шлюкарски СОУИЧЕ ”Св. Климент Охридски” Благоевград Мн. добър 4.75
44 2012 Михаил Димитров Георгиев МГ ”Гео Милев”  Плевен Мн. добър 4.75
45 2012 Йозлем Али Назиф ПМГ ”Св. Климент Охридски” Силистра Мн. добър 4.75
46 2012 Деница Филчева Трендафилова ПМГ „Никола Обрешков” Казанлък Мн. добър 4.75
47 2012 Михаела Николаева Дерменджиева 1. АЕГ София Мн. добър 4.75
48 2012 Марин Владимиров Канарев ЕГ „Пловдив” Пловдив Мн. добър 4.75
49 2012 Мирела Росен Писарова ПМГ „Никола Обрешков” Казанлък Мн. добър 4.75
50 2012 Венета Валериева Димитрова ПМГ ”Акад. С. П. Корольов” Благоевград Мн. добър 4.50
51 2012 Петър Василев Кръстев НПМГ ”Акад. Любомир Чакалов” София Мн. добър 4.50
52 2012 Ива Георгиева Политова ПМГ ”Акад. С. П. Корольов” Благоевград Мн. добър 4.50
53 2012 Димитър Веселинов Василев ПМГ „Добри Чинтулов” Сливен Мн. добър 4.50
54 2012 Венелина Валентинова Гандилева  СОУ ”Христо Ботев” Никопол -
55 2012 Ивета Златозарева Добрева ПГТ „Пейо Яворов“ Добрич -
56 2012 Петя Василева Груйчева ПМГ ”Акад. С. П. Корольов” Благоевград -
57 2012 Ради Атанасов Атанасов Гимназия „Христо Ботев”  Попово -
58 2012 Кристиана Христова Татарова ПМГ ”Акад. Иван Гюзелев” Габрово -
59 2012 Борислава Божидарова Савчева 9. ФЕГ ”Алфонс дьо Ломартин” София не се явил
60 2012 Димитър Методиев Димитров ПМГ ”Акад. С. П. Корольов” Благоевград не се явил
61 2012 Катерина Маринова Найденова ПМГ „Никола Обрешков” Казанлък не се явил
62 2012 Христо Георгиев Рашеев НПМГ ”Акад. Любомир Чакалов” София не се явил

Сподели в facebook


Харесай сайта в facebook
Полезни линкове към сайтовете на:

Logosroopn Logofab Logomon Logoibo2014 Logoibo2013 Logoibo Logo1000stipendii Logodberbatov Logoevrika Logoamfb Logobiotur Logobf Logonpmg Logoquestion За въпроси, идеи, мнения и коментари може да ни пишете на biologybg@gmail.com!!!

Ⓒ Copyright 2014 Национална Олимпиада по Биология и Здравно Образование

Изработка и поддръжка на сайта: Николай Добрев Албена Йорданова

За изработването на сайта са използвани: